• Dansk
  • English

”Vores tilgang til små som store sager er engageret og kvalificeret, og vi går altid efter den uhøjtidelige tone i dialogen med vores kunder.”

Adlexmobil

Forretningsbetingelser – Foreninger

Forretningsbetingelser for:

Købmagergade 60, 3. sal
Adlex Advokater P/S (“Adlex Advokater”)
1150 København K.

CVR-nr: 33084099

Forretningsbetingelserne er gældende for opgaver der udføres af Adlex Advokater

1. Udførelsen af opdraget

1.1 Adlex Advokater og klienten aftaler omfanget af opgaven inden opstart af den juridiske bistand.

1.2 Adlex Advokater forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning

1.4 Adlex Advokater er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. Adlex Advokater er forpligtet til at opbevare identitetsoplysningerne i mindst 5 år efter klientforholdet er ophørt.

1.5 Adlex Advokater rådgiver ikke om skatteretlige eller afgiftsmæssige forhold men kan på forespørgsel henvise til skatterådgivere.

2. Fortrolighed

2.1 Adlex Advokater er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle ansatte hos Adlex Advokater er pålagt tavshedspligt.

3. Ansvar, forsikring og ansvarsbegrænsning

3.1 Adlex Advokater er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

3.2 Adlex Advokater er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

3.3 Adlex Advokater hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Adlex Advokater efter aftale med klienten har overladt dele af arbejdsopgavens løsning til.

3.4 Adlex Advokater er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

3.5 Adlex Advokaters ansvar for rådgivning er begrænset til 10 mio. kr.

3.6 Adlex Advokater har ikke tegnet forsikring mod elektronisk indbrud i netbank (f.eks. hacking), og dermed er indestående på klientkonti ikke forsikret mod elektronisk indbrudstyveri. Adlex Advokater påtager sig intet ansvar for tab som følge af elektronisk indbrud på klientkonti.

4. Honorar, fakturering og klientmidler

4.1 Adlex Advokaters salær baseres på den anvendte tid men under hensyntagen til bl.a. opdragets kompleksitet, ansvaret som er forbundet med opdraget, anvendelse af specialistkompetencer, det opnåede resultat og sagens værdi for klienten samt om opdraget er sket under særlig tidspres og uden for normal åbningstid.

4.2 Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret. Adlex Advokater er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.

4.3 I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. Adlex Advokater vil på forespørgsel afgive estimat på størrelsen over det forventede salær.

4.4 Adlex Advokater afregner månedsvis bagud og ved sagens afslutning. Der skal indbetales et nærmere aftalt depositum på Adlex Advokater klientkonto.

4.5. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

4.6 Alle klientmidler, der betros Adlex Advokater, forvaltes efter klientkontovedtægten (http://www.advokatsamfundet.dk/) og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med klientkontovedtægten.

4.7. Klientkontomidler er omfattet af indskydergarantifonden i henhold til lov om en garantifond for indskydere m.v., der som udgangspunkt dækker op til EUR 100.000, medmindre der i henhold til loven gælder anden dækning.

4.8 Adlex Advokaters reference timesats forhøjes med minimum DKK 100 ex moms pr. den 1/1 med virkning for det pågældende kalenderår.

5. Databeskyttelse

5.1 Adlex Advokaters databeskyttelsespolitik, kan læses her https://adlexadvokater.dk/databeskyttelse/

6. Arkivering

6.1 Sagsakter opbevares på arkiv i 3 år regnet fra sagens afslutning, hvorefter sagsakterne makuleres.

7. Lovvalg og værneting

7.1 Adlex Advokaters rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for Københavns Byret.

7.2 Adlex Advokater er underlagt de Advokatetiske Regler. Klienten kan indbringe klager over rådgivning til advokatmyndighederne (http://www.advokatsamfundet.dk/).

7.3 Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 3.3 fremgår af Adlex Advokater hjemmeside. Se her

7.4 Advokater i Adlex Advokater Partnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

 

Om Adlex Advokater

Vores kernekompetence er at yde værdifuld og kvalificeret rådgivning til små som store kunder. Vi dækker en bred vifte af juridiske specialer.

 

Vi har en uhøjtidelige tone på kontoret og i dialogen med vores kunder, ligesom vores dynamiske tilgang til faget i uprætentiøse rammer er grobund for et effektivt og behageligt samarbejde.
Adlex Advokater P/S er stiftet i 2010 af advokaterne Steen Thomsen og Simon Falbe-Hansen. Selskabet beskæftiger i dag fem advokater og er organiseret som et Partnerskab, der forkortes P/S.
New York Black And White 1680X1050 Wallpaper

Personer

New York Black And White 1680X1050 Wallpaper
Adlex Advokater Partnerselskab
Købmagergade 60, 3. sal
1150København K
ps@adlexadvokater.dk
CVR nr. 33084099
kontakt

Databeskyttelse

Vilkår
Erhverv
Privat
Boligforeninger

Advokater i Adlex Advokater Partnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Adlex Advokater Partnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Adlex Advokater Partnerselskab ansvarsforsikring tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
Parkering
Link til parkering her
Israels Plads 1
1361 København
Max køretøjshøjde: 2,10m
Antal parkeringspladser: 1150
Posts
×