• Dansk
  • English

”Vores tilgang til små som store sager er engageret og kvalificeret, og vi går altid efter den uhøjtidelige tone i dialogen med vores kunder.”

Adlexmobil

Forretningsbetingelser- Privat

Forretningsbetingelser for:

Adlex Advokater P/S (“Adlex Advokater”)
Købmagergade 60, 3. sal
1150 København K.

CVR-nr: 33084099

Forretningsbetingelserne er gældende for opgaver der udføres af Adlex Advokater

1. Udførelsen af opdraget herunder undtagne opdrag

1.1 Adlex Advokater og klienten aftaler omfanget af opgaven inden opstart af den juridiske bistand.

1.2 Adlex Advokater forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning

1.4 Advokater i Adlex Advokater Partnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

1.5 Adlex Advokater er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. Adlex Advokater er forpligtet til at opbevare identitetsoplysningerne i mindst 5 år efter klientforholdet er ophørt.

1.6 Adlex Advokater rådgiver ikke om skatteretlige eller afgiftsmæssige forhold, men kan på forespørgsel henvise til skatterådgivere

2. Fortrolighed

2.1 Adlex Advokater er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle ansatte hos Adlex Advokater er pålagt tavshedspligt.

3.  E-signatur

3.1    E-signatur anvender NEM ID. Ved underskrift udskrives en log fil med ID hvorved det dokumenteres, at det pågældende NEM ID er anvendt til underskrift af dokumentet. Såfremt der opstår tvist om identiteten på underskriver, da kan den pågældende log fil bekræftes af udbyderen af NEM ID via en dommerkendelse.

3.2    Digital underskrift tager ikke højde for andres misbrug af NEM ID. Såfremt der ønskes 100% sikkerhed for identiteten på underskriver, da skal der afholdes et fysisk underskriftsmøde med underskriver.

3.3    Adlex Advokater fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler hos e-signatur eller NEM ID, som kan medføre, at der ikke kan føres bevis for, at underskriver har underskrevet dokumentet.

4. Ansvar, forsikring og ansvarsbegrænsning

4,1 Adlex Advokater er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

4.2 Adlex Advokater er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

4.3 Adlex Advokater hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Adlex Advokater efter aftale med klienten har overladt dele af arbejdsopgavens løsning til.

4.4 Adlex Advokater er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Adlex Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

4.5 Adlex Advokaters ansvar for rådgivning er begrænset til 10 mio. kr.

4.6 Adlex Advokater har ikke tegnet forsikring mod elektronisk indbrud i netbank (f.eks. hacking), og dermed er indestående på klientkonti ikke forsikret mod elektronisk indbrudstyveri. Adlex Advokater påtager sig intet ansvar for tab som følge af elektronisk indbrud på klientkonti.

5. Honorar, fakturering og klientmidler

5.1 Adlex Advokaters salær baseres på den anvendte tid med en timesats på DKK 3.250 inkl. moms (for partnere) og DKK 2.500 inkl. moms (for advokater), men under hensyntagen til bl.a. opdragets kompleksitet, ansvaret som er forbundet med opdraget, anvendelse af specialistkompetencer, det opnåede resultat og sagens værdi for klienten samt om opdraget er sket under særlig tidspres og uden for normal åbningstid. Advokatsekretærbistand afregnes med en timesats på DKK 1.220 inkl. moms.

5.2 Den retningsgivende timesats reguleres årligt pr. 1. januar med minimum DKK 125 inkl. moms pr. time med virkning for ydelser leveret i det pågældende kalenderår.

5.3 Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret. Adlex Advokater er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.

5.4 I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. Adlex Advokater vil på forespørgsel afgive estimat på størrelsen over det forventede salær.

5.5. Adlex Advokater afregner månedsvis bagud og ved sagens afslutning. Der skal indbetales et nærmere aftalt depositum på Adlex Advokater klientkonto.

5.6 Alle beløb, der indbetales til Adlex Advokaters klientkonti, indsættes på Adlex Advokaters klientbankkonto i Jyske Bank.

5.7. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Ved forsinket betaling beregnes en rente på 15% p.a.

5.8 Klientkontomidler er omfattet af indskydergarantifonden i henhold til lov om en garantifond for indskydere m.v., der som udgangspunkt dækker op til EUR 100.000, medmindre der i henhold til loven gælder anden dækning. . Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. Adlex Advokater påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

6. Databeskyttelse

6.1 Adlex Advokaters databeskyttelsespolitik, kan læses her https://adlexadvokater.dk/databeskyttelse/

7. Arkivering

7.1 Sagsakter opbevares på arkiv i 5 år regnet fra sagens afslutning, hvorefter sagsakterne makuleres.

8. Lovvalg og værneting

8.1 Adlex Advokaters rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres af Københavns Byret.

8.2 Adlex Advokater er underlagt de Advokatetiske Regler. Klienten kan indbringe klager over rådgivning til advokatmyndighederne (www.advokatsamfundet.dk), Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.

 

Om Adlex Advokater

Vores kernekompetence er at yde værdifuld og kvalificeret rådgivning til små som store kunder. Vi dækker en bred vifte af juridiske specialer.

 

Vi har en uhøjtidelige tone på kontoret og i dialogen med vores kunder, ligesom vores dynamiske tilgang til faget i uprætentiøse rammer er grobund for et effektivt og behageligt samarbejde.
Adlex Advokater P/S er stiftet i 2010 af advokaterne Steen Thomsen og Simon Falbe-Hansen. Selskabet beskæftiger i dag fem advokater og er organiseret som et Partnerskab, der forkortes P/S.
New York Black And White 1680X1050 Wallpaper

Personer

New York Black And White 1680X1050 Wallpaper
Adlex Advokater Partnerselskab
Købmagergade 60, 3. sal
1150København K
ps@adlexadvokater.dk
CVR nr. 33084099
kontakt

Databeskyttelse

Vilkår
Erhverv
Privat
Boligforeninger

Advokater i Adlex Advokater Partnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Adlex Advokater Partnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Adlex Advokater Partnerselskab ansvarsforsikring tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
Parkering
Link til parkering her
Israels Plads 1
1361 København
Max køretøjshøjde: 2,10m
Antal parkeringspladser: 1150
Posts
×